Stuur e-mail mail_outline Privacy notice 

Vanaf 25 mei geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze privacyregelgeving is bedoeld voor bestaande en nieuwe klanten van AssiéFotografie. Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze opdrachtgevers en bezoekers van de website www.fotograafgevonden.nl Hier kunt u lezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 


Contactgegevens

Deze privacyverklaring is opgesteld op 23 mei 2018 door Marie-Suzanne Assié-Poot, eigenaar van AssiéFotograaf en tevens verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. Woonachtig en werkzaam op adres Blauwkapel 112 4208BR Gorinchem. Te bereiken op 06-53928103/0183-649996/foto@assiefotografie.nl  


Hoe komt AssiéFotografie aan uw persoonsgegevens en welke zijn dat

U maakt gebruik van onze diensten/ gebruik heeft gemaakt en/ of omdat u uw gegevens zelf aan ons verstrekt heeft.

 Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

• Voor- en achternaam

• Adres

• Telefoonnummer

• Emailadres

• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

• Gegevens over uw activiteiten op onze website

• Internetbrowser en apparaat type

• Fotografie


Voor welke doelen worden uw persoonsgegevens gebruikt door AssiéFotografie

Bij het overeenkomen van de offerte geeft u toestemming voor de onderstaande doelen (grondslag 1). Ten aller tijde heeft u het recht om de toestemming in te trekken. Dat kan d.m.v. een email te sturen naar foto@assiefotografie.nl


AssiéFotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen om de diensten te kunnen uitvoeren (grondslag 2)

• De dienstverlening uit te kunnen voeren: u te kunnen bellen of mailen

• U te informeren

• U te kunnen e-mailen over onze diensten

• Wijzingen aan u door te kunnen geven

• Om goederen en diensten bij u af te leveren

• Offertes, orders en facturen te maken

• Nakomen van wettelijke verplichtingen: belastingaangifte.

• Toezenden van onze nieuwsbrief en/of flyers, aanbiedingen, promotie. Etc.

Wilt u niet benaderd worden voor via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven d.m.v. het sturen van een email foto@assiefotografie.nl


Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens

AssiéFotografie verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens over ras/etniciteit, politieke opvattingen, religie, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens (zoals dna), biometrische gegevens (zoals vingerafdrukken of gezichtsafbeeldingen) gezondheid, seksuele leven, strafrechtelijke veroordelingen. Alle andere gegevens die iemand kunnen identificeren zijn algemene persoonsgegevens.

Is een portretfoto een bijzonder persoonsgegeven

In de AVG is aangegeven dat een portretfoto alleen een bijzonder persoonsgegeven is als deze met behulp van bepaalde technische middelen wordt gebruikt om persoon te identifi-ceren. Een foto van iemand maken zonder identificatiebedoeling is dus geen bijzonder per-soonsgegeven. Ook is in de AVG bepaald dat het recht op privacy niet de verwerking voor journalistieke en artistieke doeleinden in de weg mag staan. Met andere woorden: als je een foto van iemand maakt met een duidelijk artistiek of journalistiek doel, dan zal dat voorrang hebben. Bedenk dat een “gezichtsafbeel-ding” in de AVG als een biometrisch gegeven wordt beschouwd, en niet meer als een indica-tie van iemands ras, zoals voordien het geval was. Bedenk ook dat op een portret wel por-tretrechten kunnen rusten en dat je in sommige gevallen toestemming aan de geportret-teerde zult moeten vragen. Wanneer dat moet is geregeld in de Auteurswet, niet in de AVG. 


Hoe lang bewaart AssiéFotografie de persoonsgegevens

Marie-Suzanne van AssiéFotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Een eenmanszaak is wettelijk verplicht om de administratie minimaal 7 jaar te bewaren (grondslag 3).


Persoonsgegevens delen met anderen/ verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet verkocht en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af om te zorgen voor veiligheid van uw gegevens.


In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

AssiéFotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk

voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen

dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is op-geslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bezoekers van onze website jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website be-zoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via foto@assiefotografie.nl, dan ver-wijderen wij deze informatie.


Geautomatiseerde besluitvorming

Marie-Suzanne van AssiéFotografie neemt niet/geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AssiéFotografie) tussen zit.

Het inzien, aanpassen, overdraging of verwijderen van persoonsgegevens

Ten aller tijde heeft u het recht om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, overdraging of te verwijderen. Stuur daarvoor een specifiek verzoek naar fo-to@assiefotografie.nl Marie-Suzanne van AssiéFotografie zal u hierover binnen 5 werkdagen informeren.

Komt u er niet uit met AssiéFotografie wil ik u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Vragen

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Marie-Suzanne van AssiéFotografie, via foto@assiefotografie.nl


Met vriendelijke groet,


Marie-Suzanne Assié-Poot

AssiéFotografie - Blauwkapel 112 - 4208BR Gorinchem - 0183-649996/ 06-53928103 - foto@assiefotografie.nl - www.fotograafgevonden.nl


Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston